Διαφήμιση

 
Δελτίο Τύπου-Ένταξη έργων Δημερευν Βιοπληροφορικής
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
5 έργα Έρευνας στον τομέα της Βιο-ιατρικής/Βιο- πληροφορικής συνολικού
προϋπολογισμού 1.3455.000€ εντάχθηκαν την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, στο
Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Θ. Γαλιατσάτου.
Οι προτάσεις των έργων υποβλήθηκαν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-ΕΛΚΕ) ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης
(Θεματικό εργαστήριο) που είχε προηγηθεί τον Απρίλιο 2017, στο πλαίσιο
της διαδικασίας «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» για τη Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS) Ιονίων Νήσων.
Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί αφορά πεδία της βιο-ιατρικής με τη
συνδρομή της βιο-πληροφορικής για την έγκαιρη διάγνωση νευρο-
εκφυλιστικών ασθενειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δύνανται να
ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς προτεραιότητας της RIS
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα στον τομέα της «παροχής
υπηρεσιών υγείας –βιο-ιατρικής».
Ειδικότερα, τα 5 ερευνητικά έργα που εντάσσονται είναι:
 
Α/Α Τίτλος πράξης Δικαιούχος Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός
 
1
"ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"-Ενίσχυση
γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με ήπια
γνωσιακή διαταραχή μέσω μετρήσιμης
συμπεριφορικής μελέτης
 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ) 274.000,00
2 "ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ"-Έρευνα Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ) 265.000,00
 
φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με
υπολογιστικούς βιοδείκτες που
καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νέο-
εκφυλιστικών νόσων
 
3
 
"ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ"-Έρευνα
πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με
υπολογιστικούς βιοδείκτες που
καθορίζουν την εξέλιξη μη-γενετικών
νευρο-εκφυλιστικών νόσων
 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ) 267.000,00
 
4
 
"ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ"-Ανάπτυξη
υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης
της εξέλιξης μη γενετικών νέο-
εκφυλιστικών νόσων με χρήση
βιοδεικτών
 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ) 265.000,00
 
5
 
"ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ"-Σύστημα
υποστήριξης αποφάσεων με ανάλυση
πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών
νέο-εκφυλιστικών νόσων
 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ)
 
274.000,00
Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω ερευνητικών έργων θα απασχοληθεί
ικανός αριθμός ερευνητών.
Οι παραπάνω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics