Διαφήμιση

 




Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 5 ης Μαρτίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.
 Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής.
 Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.
 Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις.
 Την έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας,
οικονομικού έτους 2018 & 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους
2018.
 Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Λευκάδας και
Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.
 Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του
Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2016.
 Τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 Α του Ν.
2190/1920.
 Την Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.
 Την έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου
εκτέλεσης έργων συνολικού προυπολογισμού 31.000 € σε Καστό, Αθάνι και
Εγκλουβή.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
 Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «Επεμβάσεις-αποκαταστάσεις του κτηρίου Απόλλωνα Καρυάς»
ποσού 39.510,61 €.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics